Братство Покрови Пресвятої Богородиці

Статут Суховільського місцевого молодіжного товариства «ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ»

 1. Загальні положення.
  1. Суховільське місцеве молодіжне релігійне товариство «Покрови Пресвятої Богородиці» - це молодіжне об’єднання громадян, створене на основі єдності та інтересів для здійснення добродійництва, вивчення та розповсюдження релігійної літератури та іншої культурно-освітньої діяльності.
  2. Товариство стоїть на світоглядних засадах Рідної Католицької Віри.
  3. Повна назва товариства – Суховільське місцеве молодіжне релігійне товариство «Покрови Пресвятої Богородиці» ( далі Товариство).
  4. Місцезнаходження керівних органів – 81513 львівська обл., Гоородоцький р-н, с.Суховоля, вул. Б.Хмельницького.
  5. У своїй діяльності Товариство керується Конституцією України, Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації», Законом України «Про об’єднання громадян», цим Статутом та іншими документами чинного законодавства України.
  6. Товариство має власні символи – емблеми, значки, форму, які затверджуються Радою Товариства.
  7. Статут Товариства є єдиним та загальнообов’язковим для всіх членів товариства, які в нього входять.
  8. Товариство здійснює свою діяльність на території с.Суховоля.
  9. Товариство не може бути тереном для міжпартійної чи міжконфесійної боротьби.
 2. Мета та завдання.
  1. Метою діяльності Товариства є духовне самовдосконалення своїх членів шляхом вивчення та розповсюдження релігійної літератури.
  2. Завдання Товариства:
   • Здійснення добродійництва;
   • Відродження звичаїв і традицій українського народу.
  3. Основні напрямки діяльності:
   • Духовно-просвітницький, з метою національного відродження;
   • Науково-методичний;
   • Творчий.
  4. Засобами виховання є: етика, естетика, філософія, психологія, політологія, релігієзнавство, українознавство, українознавство, природознавство.
 3. Членство в Товаристві. Права та обов’язки членів.
  1. Членство в товаристві є індивідуальним.
  2. Індивідуальними членами Товариства можуть бути громадяни України з 14 років за власною письмовою заявою, які:
   • Визнають цей Статут, поділяють його мету, сприяють виконанню програмних засад і сплачують членські внески;
   • Пройшли випробувальний термін – 1 (один рік.
  3. Прийом в члени Товариства проводиться на загальних зборах усіх членів Товариства один раз на рік на свято Покрови Пресвятої Богородиці.
  4. Члени Товариства мають право:
   • Брати участь у всіх заходах Товариства, в тому числі і у Раді Товариства;
   • Обирати та бути обраними до керуючих та контролюючих органів Товариства;
   • Носити однострої та виконувати символіку Товариства в установленому порядку.
  5. Обов’язки членів Товариства:
   • Дотримуватись вимог Статуту;
   • Виконувати рішення і розпорядження керівних органів;
   • Постійно самовдосконалюватися духовно.
  6. Припинення членства в Товаристві:
   • За власним бажанням, на підставі письмової заяви;
   • В разі порушення Статуту, а також за дії, які нанесли шкоду авторитету Товариства за рішенням Ради Товариства.
 4. Організаційна будова та органи управління Товариства.
  1. Вищим органом управління Товариства є Рада Товариства.
  2. Рада Товариства обирається всіма членами товариства в складі 11-ти чоловік терміном на один рік.
  3. Рада Товариства:
   • Приймає Статут і вносить до нього зміни та доповнення;
   • Розпоряджається майном Товариства;
   • Визначає основні напрямки роботи та завдання Товариства;
   • Приймає до розгляду і вирішує всі інші питання, пов’язані з діяльністю Товариства;
   • Призначає Виконавчу Раду Товариства.
  4. Рада Товариства складається з Голови Ради Товариства та його заступника.
  5. Голова товариства обирається всіма членами Товариства терміном на один рік.
  6. Голова Товариства:
   • Є вищою посадовою особою Товариства і наділений вищою адміністративною владою;
   • Керує роботою Товариства;
   • Діє від імені Товариства;
   • Представляє Товариство перед органами влади, юридичними і фізичними особами;
   • Видає накази та розпорядження.
  7. Виконавча Рада Товариства складається з Голови Виконавчої Ради Товариства та його заступника.
  8. Виконавча Рада Товариства:
   • Впроваджує в життя рішення Ради Товариства;
   • Веде облік членів Товариства;
   • Здійснює повсякденну практичну роботу.
 5. Фінансово-ревізійна комісія.
  1. Фінансово-ревізійна комісія Товариства обирається Радою Товариства в складі трьох-п’яти чоловік терміном на один рік.
  2. Фінансово-ревізійна комісія обирає зі свого складу голову та заступника комісії. Мають повноваження на:
   • Контроль та ревізію фінансової діяльності;
   • Контроль щодо напрямків використання спонсорської та іншої допомоги.
 6. Кошти Товариства.
  1. Кошти накопичуються за рахунок:
   • Членських внесків;
   • Грошових надходжень, пожертв від благодійних та інших заходів;
   • Грошових надходжень від спонсорів;
   • Інших надходжень від громадян і організацій України та інших держав.
  2. Кошти Товариства використовуються:
   • Для проведення заходів, передбачених Статутом;
   • Організаційно-господарські потреби;
   • На придбання матеріально-технічних засобів;
   • На матеріальну допомогу членам Товариства.
 7. Зміни та доповнення до Статуту.
  1. Зміни і доповнення до цього Статуту вносить Рада Товариства. Рішення про зміни чи доповнення до Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на Раді Товариства.
  2. Кожний член Товариства має право запропонувати в письмовій або усній формі зміни, чи доповнення до Статуту.
 8. Реорганізація та ліквідація Товариства.
  1. Реорганізація та ліквідація Товариства проводиться у випадках:
   • Рішення Ради Товариства;
   • Передбачених чинним законодавством.
  2. Рада Товариства призначає ліквідаційну комісію, яка подає на затвердження Раді Товариства ліквідаційний баланс.
  3. Припинення діяльності Товариства може бути проведено шляхом його реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
  4. Ліквідація Товариства можливе за рішення Ради Товариства або за рішенням суду.
  5. Кошти Товариства, в тому числі і при ліквідації, не можуть перерозподілятися між його членами, а використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі.